漂母墓二首 其二

piāo mǔ mù èr shǒu qí èr

kù xià bāo xīu qì wèi shēn,
jì shēn tíng cháng gèng zāo tián。
bù tú tā rì qiān jīn bào,
piāo mǔ yìng fēi shì sú rén。
Processed in 0.487047 Second , 34 querys.