次韵周遗直京城苦雨五首

cì yùn zhōu yí zhí jīng chéng kǔ yǔ wǔ shǒu

zhuó láo lí zǎo yì yì qíu,
jī míng yán līu huán jiāo líu。
qīn bīn zòng tán tiān xià lè,
lí zhàng shúi kěn guò sū hóu。
Processed in 0.042632 Second , 34 querys.