广信道中留别故人二首 其二

guǎng xìn dào zhōng líu bié gù rén èr shǒu qí èr

tiān yá lún luò ǒu xiāng féng,
lù zhuǎn líng xī shì yòu kōng。
cóng cǐ wàn shān bìng wàn shǔi,
mù yún fēi chù wàng jiāng dōng。
Processed in 1.695298 Second , 34 querys.