戏简友人二首 其二

xì jiǎn yǒu rén èr shǒu qí èr

máo zhāi péng bìn jìng biān pú,
shúi shǐ dàn dēng wèn kè tú。
wàn lǐ qíng yún lí sāi yàn,
yī tiān míng kè rào zhī wū。
jī chóu hào miǎo yè jiāng bàn,
shī sī qī liáng sùi yù cú。
què xiàn gù rén chén zùi chù,
hóng lóu hóng fěn yǒng hóng lú。
Processed in 0.063947 Second , 34 querys.