淮阴侯庙三首 其一

huái yīn hóu miào sān shǒu qí yī

lù zǒu shā qīu èr shì wáng,
zhòng tóng lóng zhǔn zhèng bēn máng。
jiāng jūn guǒ shì wú shuāng shì,
hé yòng qū qū mì jiǎ wáng。
Processed in 0.637746 Second , 34 querys.