次韵答郦学正见赠三首 其二

cì yùn dá lì xué zhèng jiàn zèng sān shǒu qí èr

xiāo sēn zhú bǎi xiǎo pú ān,
shēn shì jī kāng qī bù kān。
yǎn dǐ gù rén jù jì mò,
jìng zhōng shuāi fā zì lán sān。
guò chē kāng kǎi chén qīng lèi,
jìu guǎn yīn qín tuō zuǒ cān。
lǎo wǒ yǔ jūn tóng cǐ yì,
fēn fēn qīng bó bù xū tán。
Processed in 1.029239 Second , 34 querys.