夏五园亭对雨漫成六首 其三

xià wǔ yuán tíng dùi yǔ màn chéng lìu shǒu qí sān

jìng zhōng xūn yè bù xū lùn,
shì fā hé yóu dé mǎ gān。
rì mù lùn wén sī lǐ bái,
nián shuāi wàng shì lèi shī dān。
jī duō gūi yàn chóu wú zhǔ,
shì chù míng wā zǒng wèi guān。
duō xiè tiān gōng xiāng láo kǔ,
méi fēng chūi yǔ cháng láng gān。
Processed in 0.060493 Second , 34 querys.