小园漫兴四首 其二

xiǎo yuán màn xīng sì shǒu qí èr

zhàng lí zhú wài dú pái huái,
tàn xī rén jiān jī jié hūi。
yàn hàn sù wú nán shí ròu,
xiè áo cái yǒu biàn chí bēi。
shì rén wǎng shì jiē yù shā,
míng zhǔ hé cháng kěn qì cái。
duō xiè zhū gōng gòng tūi wǎn,
gōng chē shí yì dào hāo lái。
Processed in 0.055275 Second , 34 querys.