富安田舍二首 其二

fù ān tián shè èr shǒu qí èr

mò mò hán yún jiē duàn wú,
píng chóu jī shǔi rù cháng hú。
dú mián lí xià shuāng mái cǎo,
yàn sù tīng cháng yuè mǎn lú。
jǐ wěn kǔ chá lián yè zhǔ,
xiáo yá suān jǐu dài zāo bū。
shù zhāo yǐ jué rén qíng shú,
shì zì gēng tián zhù wǒ wú。
Processed in 0.148461 Second , 34 querys.