次韵崔郎中游西湖

cì yùn cūi láng zhōng yóu xī hú

wàn qǐng hú guāng yī wěi háng,
huà qiáo héng jiē jìu dī cháng。
sōng huán jǐu lǐ yān yún shī,
méi yā gū shān shǔi yuè xiāng。
fàn yǔ lín gōng zēng tū wù,
tóng tuó jīn gǔ zì qī liáng。
bēi yín yī yè tóu tiān xuě,
cán kùi cūi hóng zài luò yáng。
Processed in 0.046381 Second , 34 querys.