小园漫兴四首 其三

xiǎo yuán màn xīng sì shǒu qí sān

gōng chē zòng kěn zhào yí mín,
xuān fā xiāo xiāo yǐ mǎn jīn。
měi jǐng xī shí duō lè shì,
fēng nián jīn rì yǒu jī rén。
fān yún fù yǔ lián qīng bó,
xǐ yǎn kāi huái rèn qū shēn。
yě hè shòu qū xún lù xìng,
cǐ shí níng fù hùi qí lín。
Processed in 0.919311 Second , 34 querys.