病愈出游

bìng yù chū yóu

tóng mào zōng xié pò xiǎo yān,
luò huā fēi xù mù chūn tiān。
fēng yán zhuǎn rì zào gān què,
yún shù gé xī tí dù juān。
kè yǐn máo tíng gū jìu jǐu,
sēng yāo zhú yuàn huà kū shàn。
bìng yú yī shì huán kān xiào,
jiǎo lì qīng sōng bèi qù nián。
Processed in 0.047840 Second , 34 querys.