送程道大归新安兼简宪使卢处道学士四首 其一

sòng chéng dào dà gūi xīn ān jiān jiǎn xiàn shǐ lú chù dào xué shì sì shǒu qí yī

juàn kè sī gūi zhěng pèi ān,
bān jīng zǔ dào zhù jiāng gān。
fú yún líu shǔi bié lí yì,
míng yuè qīng fēng hùi wù nán。
xié jì dōng shān xū zài jǐu,
shàng shū běi què mò qíu guān。
zhū gōng gǔn gǔn jūn xīu xiàn,
dé mǎ huán jiāng shī mǎ kàn。
Processed in 0.090783 Second , 34 querys.