病中三首 其二

bìng zhōng sān shǒu qí èr

fǔ rú cū lì kùi wú gōng,
yī yuè jiān xún wò bìng zhōng。
fù jìu dàn yìng zēng fèi kě,
xí chéng yuán bù yù tóu fēng。
yí xīn yǒu fǎ nán wàng yào,
zhé bì wú yuán dìng zuò gōng。
shì shì jiàn jiān wú yǐ lǎo,
xiāo rán mèng bù dào huái gōng。
Processed in 0.077353 Second , 34 querys.