悼俞仁则

dào yú rén zé

ǒu huā tīng pàn lǐu sī chúi,
bēi jǐu yīn qín huà bié lí。
fēng yǔ dùi chuáng kōng yǒu yuē,
chí táng mèng cǎo jìng wú shī。
huāng fén rì luò shúi rén diào,
gǔ wū tái shēn dú wǒ bēi。
bì jìng gōng míng dà huái guó,
pái yún shū zài jí fēng bēi。
Processed in 0.238166 Second , 34 querys.