次韵简林绍先诸友三首 其二

cì yùn jiǎn lín shào xiān zhū yǒu sān shǒu qí èr

nà nà gān kūn wàn hùi zī,
tóng shēng tóng qì zì xiāng yí。
jiāng shān jīn gǔ jī xīng fèi,
hú hǎi jiāo péng lv̌ bié lí。
luò yuè zhào liáng yí tài bái,
xī fēng hūi shàn zhàng yuán gūi。
lǎo lái wàn shì rú ní zhuó,
yī xiào lùn wén qí zì zhī。
Processed in 0.238982 Second , 34 querys.