正月十日理发三首 其二

zhèng yuè shí rì lǐ fā sān shǒu qí èr

jì lì láo shēng tàn zhuǎn péng,
bǎi nián qiáng bàn zǒu xī dōng。
cóng shī mán xué tú lóng jì,
bào guó yuán wú hàn mǎ gōng。
èr qǐng yǒu qīu shēng jì zú,
sān bēi jìn mǎo kè chóu kōng。
ér tóng xiāng jiàn cóng xiāng xiào,
liǎng bìn sī sī yī lǎo wēng。
Processed in 0.590949 Second , 34 querys.