秋泊吴门寄友

qīu bó wú mén jì yǒu

zūn jǐu qí tíng shuō jìu yóu,
zhòng lái mào yuàn yòu shēn qīu。
yān xiá jìng suǒ shī rén wū,
fēng yǔ cháng qī juàn kè lóu。
dú yàn jiào qún tiān mò mò,
jiǎn lv́ wèi huá lù yōu yōu。
xiāng sī qīng yè huáng huā lǎo,
yī zhǎn hán dēng wàn hú chóu。
Processed in 0.076104 Second , 34 querys.