淮楚绝无行乐地万柳池边有开元小寺稍洁因载酒约淮上翁荀桂叔林绍先诸友同游

huái chǔ jué wú xíng lè dì wàn lǐu chí biān yǒu kāi yuán xiǎo sì shāo jié yīn zài jǐu yuē huái shàng wēng xún gùi shū lín shào xiān zhū yǒu tóng yóu

lǐu wài chéng bō xì xiǎo chā,
yù huáng gōng pàn fàn wáng jiā。
yǐ fú là wèi bēi xíng jǐu,
hè bì qíng yān zào zhǔ chá。
kè lǐ zhāo yāo cán cǎo lv̀,
zuò zhōng zhān qià xiào lán dū。
zhàng lí gūi lù xī fēng wǎn,
yī mǒ hán lín wàn diǎn yā。
Processed in 0.393983 Second , 34 querys.