次韵赵提举二首 其二

cì yùn zhào tí jǔ èr shǒu qí èr

jì lì móu shēng hòu jì rán,
yǐ jiāng qióng dá fù cāng tiān。
jū gōng wǎng zì jì zhāo mù,
xú miǎo dàn cāng zhōng shèng xián。
sùi yuè cūi rén rú guò xì,
gōng míng súi shì rèn xiān biān。
fēn fēn yàn què liáng yīng zhǔn,
shúi shì tú zhēn zài zuǒ mián。
Processed in 0.291414 Second , 34 querys.