次韵陈登父小楼述怀

cì yùn chén dēng fù xiǎo lóu shù huái

kāng kǎi bēi gē xù wǔ yī,
děng xián guān wù yǐ qióng zhī。
shì lóng wǎ wū xī tóu zhù,
lì bù shuāng áo zuǒ shǒu chí。
hú hǎi yōu yōu kōng tuò luò,
fēng āi rǎn rǎn jìng shuāi chí。
dēng lóu zuò fù xīu wáng càn,
jì mò gūi yǔ lǐ diào sī。
Processed in 0.253939 Second , 34 querys.