春日苦雨二首 其一

chūn rì kǔ yǔ èr shǒu qí yī

pào chē yún qǐ zǒu fēng lóng,
hé bó zhòng qū shí èr tóng。
shān qiào hào fēng léi pò zhù,
hǎi mén fān làng yǔ fēi kōng。
yī chūn kuáng quǎn fèi rì chū,
sān yuè lǎo nóng chóu sùi zhōng。
dǒu mǐ huàn qīn níng jì zhí,
què yí jiā jìn lòu tiān dōng。
Processed in 0.275904 Second , 34 querys.