怀林绍先三首 其三

huái lín shào xiān sān shǒu qí sān

jī huái bù zì liáo,
míng rì yòu huā zhāo。
wǒ wèi zhàng lí yuǎn,
jūn nán zhé jiǎn zhāo。
chóu cháng lián fā duǎn,
shì ěr tàn rén yáo。
jiǎn jǐn xī chuāng zhú,
píng shúi wèi jì liáo。
Processed in 0.096200 Second , 34 querys.