闻筑鹿门

wén zhú lù mén

gān gē yòu rào lù mén xī,
qīng mèng yóu yìng yì gǔ pí。
kě tàn zāo féng kuā èr niǎo,
què lìng jīng jì shǔ sān xī。
fǔ rú àn shì wéi hāo mù,
shèng zhé zhī jī mò shì qí。
yǎng mǎng fēn āi hé rì jìng,
chūn jiāng fēi yǔ zhǎng qín ní。
Processed in 0.077675 Second , 34 querys.