春日苦雨二首 其二

chūn rì kǔ yǔ èr shǒu qí èr

rì rì máng fēng guài yǔ jiān,
bǎi huā qiáo cùi wěi zhēn jiān。
jiǎo rén tíng zhù yí fān hǎi,
hé bó yí gōng yù jìn shān。
guǒ fàn yǒu shúi lái wèn bìng,
tiāo dēng lǎo wǒ dú chóu yán。
jǐu chóu hé rì zhòng fú luò,
chuān suǒ zhī qí dǐng zhù jiān。
Processed in 0.066408 Second , 34 querys.