次韵陈登父桃花

cì yùn chén dēng fù táo huā

tái lì qún fāng sàn qǐ pā,
fán zhī mì gān wèi jiāo jiā。
wǔ líng xī pàn qín rén dòng,
zhuó jǐn jiāng tóu dù lǎo jiā。
fēng jiǎo luàn hóng chūn guò yǔ,
lù zī wēi yàn xiǎo lóng xiá。
cháng ān zhòng dào yìng chóu chàng,
jì mò xuán dū yàn mài xié。
Processed in 0.050092 Second , 34 querys.