息寮王教授挽词二首 其二

xī liáo wáng jiào shòu wǎn cí èr shǒu qí èr

xī nián chuáng xià bài páng gōng,
shù shù méi huā yī mǔ gōng。
jì mò yín qíng tóu jǐn hè,
cūi túi bìng gǔ qì rú hóng。
qí jīn yǒu zǐ néng chuán yè,
shúi niàn wú qián jiě sòng zhōng。
qiān gǔ yōu jiōng lín mù duò,
yáo lián huán pèi yuè míng zhōng。
Processed in 0.353407 Second , 34 querys.