赠蒋文学三首 其三

zèng jiǎng wén xué sān shǒu qí sān

yì xī xié shū gǔn xìu táng,
biǎn zhōu céng cǐ zhuó cāng làng。
cāng lóng fēi qù wèi chéng yǔ,
lǎo hè zhòng lái zhī jī shuāng。
rén wù bàn diāo jiē shì shì,
diǎn xíng yóu zài dé shī zhāng。
hé dāng qù bǔ xī zhī yǐn,
tóng fàn yú zhōu yè jí láng。
Processed in 0.052991 Second , 34 querys.