次韵简林绍先诸友三首 其三

cì yùn jiǎn lín shào xiān zhū yǒu sān shǒu qí sān

zài jǐu hú shān yì shèng nián,
kě lián fēng wù jìng qī rán。
dù líng yě lǎo kū chūn rì,
kōng gǔ jiā rén yǐ mù tiān。
hé shǔ lí lí mí gù guó,
jīng qí yǎo yǎo biàn nán piān。
hǔ pí hé rì bāo gōng shǐ,
lǎo wèi xī huáng shòu yī chán。
Processed in 0.524047 Second , 34 querys.