次郭元德二首 其二

cì guō yuán dé èr shǒu qí èr

xī xián duō bù ǒu,
jīn wǒ yù rú hé。
fú shì huān yú shǎo,
shuāi nián gǎn kǎi duō。
wú yī fān dù jiǎn,
ǎi nǎi tīng yú gē。
zì xiào píng shēng zhì,
dī húi jìng bù mó。
Processed in 0.770493 Second , 34 querys.