山林乐四首 其二

shān lín lè sì shǒu qí èr

shān lín hé suǒ lè,
jiā xīng sì shí tóng。
qín bà tíng líu yuè,
jǐu cán sōng dù fēng。
hè gūi cāng hàn wài,
yuán jiào bì luó zhōng。
què xiào pán xī sǒu,
qū qū lǐ diào tǒng。
Processed in 0.074289 Second , 34 querys.