哭涂移愚教授

kū tú yí yú jiào shòu

běi gù dēng shān jī,
xī yuán zài jǐu chuán。
lùn xīn jīn yī shì,
wò shǒu hòu qiān nián。
hú hǎi fēng bō è,
gān kūn yǔ lù piān。
wú yīn jiàn sù cǎo,
líu lèi zhǎng huáng quán。
Processed in 0.063470 Second , 34 querys.