送刘伯宣尹松江府五首 其五

sòng líu bó xuān yǐn sōng jiāng fǔ wǔ shǒu qí wǔ

pēng xiān zhī zhèng lǐ,
lv̌ xī shì mín xīn。
tǔ rǎng fēn nán běi,
shī shū gèn gǔ jīn。
xiá fāng yóu zhàn fá,
lóng lǎo zhèng shēn yín。
sān chǐ jiāo tóng zài,
fán gōng fā zhì yīn。
Processed in 0.095493 Second , 34 querys.