次韵简黄监簿淳宗三首 其三

cì yùn jiǎn huáng jiān bù chún zōng sān shǒu qí sān

huà hè liáo dōng lǎo lìng wēi,
jìu jiā huá biǎo wèi néng gūi。
sān qiān lǐ kè gòng yǔ hèn,
sì shí jǐu nián qú yuàn fēi。
shì yǔ xīn wéi duō gǎn kǎi,
rén súi shì yì zhòng xū xī。
huáng huá lǎo jǐn qīu róng dàn,
hé rì xī shān bó cǎi wéi。
Processed in 0.066943 Second , 34 querys.