故舶使知泉州赵公挽词五首 其一

gù bó shǐ zhī quán zhōu zhào gōng wǎn cí wǔ shǒu qí yī

mǐn yuè qū chí hòu,
gān kūn zhèn dàng zhōng。
míng sūi gāo dǒu běi,
shēn jìng lǎo liáo dōng。
shì zhǐ yīn shí yì,
bēi huān yǔ shì tóng。
luò bīn duō shì cóng,
lì nuò dú qīng fēng。
Processed in 0.232885 Second , 34 querys.