山林乐四首 其一

shān lín lè sì shǒu qí yī

shān lín hé suǒ lè,
hū hū sùi wàng gūi。
jiāng kuò tiān dī shǔi,
shān shēn wù shī yī。
qīng chóng dāng hù zhī,
bái niǎo bèi rén fēi。
yě xìng yīn líu zhì,
fēi gān yǔ shì wéi。
Processed in 0.087452 Second , 34 querys.