行寿昌道中

xíng shòu chāng dào zhōng

shān yì shǎo sāng má,
qīng xī juàn sù shā。
àn bēng qiáo bàn duàn,
cūn pì lù sān chā。
fèi dù líu fāng cǎo,
shēn gōu wò gǔ chá。
lǎo wēng tái shí zuò,
yóu zì wèn jīng huá。
Processed in 0.227984 Second , 34 querys.