怀林绍先三首 其二

huái lín shào xiān sān shǒu qí èr

sùi sùi kǔ dàn dēng,
piāo rán yún shǔi sēng。
xīng shuāng biàn xuán niǎo,
tiān dì yǒu qīng yíng。
líu zhì yōng tóng pū,
huái gūi wèi yǒu péng。
qíu tián duān yǒu xiá,
shúi fù wèn chén dēng。
Processed in 0.199344 Second , 34 querys.