送刘伯宣尹松江府五首 其一

sòng líu bó xuān yǐn sōng jiāng fǔ wǔ shǒu qí yī

lái wǎng yàn hóng yì,
xiāo yáo péng yàn tóng。
gǔ jiāo qiān zài shàng,
yú lùn lìu jīng zhōng。
guā zhǔ máo yán yuè,
wú chéng lǐu àn fēng。
cùn xīn tán wèi le,
zhuō shì mò cōng cōng。
Processed in 0.069184 Second , 34 querys.