送刘伯宣尹松江府五首 其三

sòng líu bó xuān yǐn sōng jiāng fǔ wǔ shǒu qí sān

bīng xiǎn sān nián jǐu,
chuāng yí bǎi xìng tóng。
zhèng xū súi rì huà,
xīn yào yǔ tiān tōng。
kè mù qī nán dùi,
tún gāo shī yì qióng。
sōng jiāng sān wàn qǐng,
yú shǔi ài rèn gōng。
Processed in 0.575690 Second , 34 querys.