奉和九日幸临渭亭登高应制得还字

fèng hé jǐu rì xìng lín wèi tíng dēng gāo yìng zhì dé huán zì

shí hé sù qīu jié,
chén yù zǐ jī guān。
hè sì wén qín zhì,
rén yí yàn hào huán。
kuàng wàng lín píng yě,
chán yuán fǔ míng wān。
wú yīn chóu dà dé,
kōng cǐ kùi chóng bān。
Processed in 2.697377 Second , 34 querys.