惠山寺并简窦公

hùi shān sì bìng jiǎn dòu gōng

qǐ chéng xíng jǐn rù sōng mén,
zàn fú chén yīng xìu rě yún。
hǎi yuè wèi shēng lóu shàng jiàn,
hú bō chū qǐ zuò zhōng wén。
bǎo fēi mò bài qīng lián xiāng,
shí àn bàng xíng bái { zài dié yòu máo } wén。
cù tà ǒu súi jū shì yǔ,
zhǔ chá shāo lì dào xiāo fēn 。
Processed in 0.067101 Second , 34 querys.