膠山寺

jiāo shān sì

qū mǎ kuǎn shàn fēi,
sōng fēng lěng fú yī。
hóng chén bù dào chù,
qīng zhàng cǐ wàng gūi。
niǎo wàng shēng tái xià,
yún qīn jiǎng zuò fēi,
léng qié wèi zhēn qù,
zhuǎn jué sú yuán xī 。
Processed in 0.085145 Second , 34 querys.