登太华寺(二首)

dēng tài huá sì ( èr shǒu )

lián rì dēng shān yì wèi lán,
jīn zhāo yòu sù bái yún jiān。
lián wéi jì jì xīn chū xiē,
xīng dǒu chúi chúi shǒu kě pān。
zhú yè zhǔ tāng xiāo yè kě,
xìng huā líu yǔ zuò chūn hán。
bì jī qiě mò tí qīng xiǎo,
yī zhěn huá xū shùi zhèng ān 。
Processed in 0.099331 Second , 34 querys.