人日泾川

rén rì jīng chuān

rén rì rì chū qíng,
chūn fēng zuó yè shēng。
yě méi shúi zǎo zhé,
dòng tǔ yòu xīn gēng。
yú xuě juān juān bái,
líu sī sè sè míng。
qín xī wén kòng lǐ,
zhù mǎ yī hán qíng。
Processed in 0.834107 Second , 34 querys.