秋夜送楚客

qīu yè sòng chǔ kè

jǐu jǐn mù jiāng tóu,
gūi xīn shǔi jí líu。
yuè míng fēn shǒu yè,
fēng zhú qù fān qīu。
kè lǐ tiān xīn bìn,
xún yáng yì gù qīu。
qián tú jūn zì ài,
hán lù mǎn tīng zhōu。
Processed in 0.108579 Second , 34 querys.