竹源坑

zhú yuán kēng

shā hǔ fáng xì rén,
shān màn mò líu gēn。
líu gēn zhōng yí huàn,
shāng xīn bù kě lùn。
zhú yuán shù bǎi jiā,
jīn yú jī rén cún。
zhú wài yǒu yuán quán,
xiě líu quán shǔi hún。
qún dào gù bǐ lín,
yīn yà rú dì kūn。
fǎn gē xiāng dàn shí,
shōu gǔ wú ér sūn。
qióng qióng shù guǎ fù,
líng luò yī kōng cūn。
xiōng nián jiē bàn shú,
cuō tǔ zhāo yóu hún。
rén wáng mǔ shùi zài,
lèi bà huán shēng tūn。
Processed in 0.130526 Second , 34 querys.