淳湖寻邢景之

chún hú xún xíng jǐng zhī

sì hǎi juàn yóu hòu,
shǐ zhī fàn ài fēi。
cùn xīn rú luò mù,
féng ěr fù chūn hūi。
yí tà lián shū pǔ,
pēng yú chū diào jī。
qīng huān chéng xìn sù,
bù shì zùi wàng gūi。
Processed in 0.062532 Second , 34 querys.